aktualności klasztoru Zwola wróć

Ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych


27 lipca, 2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasztor Karmelitów Bosych z siedzibą w Zwoli ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn. zm.)
pn. „Budowa budynku energooszczędnego w Zwoli należącego do Klasztoru Karmelitów Bosych. Klasztor Karmelitów Bosych wraz z częścią rekolekcyjną, zespołem kaplicowo-chóralnym i budynkami towarzyszącymi.”

1. Organizator przetargu.
Klasztor Karmelitów Bosych z siedzibą w Zwoli, ul. Dąbrowska 11, 63-020 Zaniemyśl

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot przetargu:
Budowa budynku energooszczędnego w Zwoli należącego do Klasztoru Karmelitów Bosych. Klasztor Karmelitów Bosych wraz z częścią rekolekcyjną, zespołem kaplicowo-chóralnym i budynkami towarzyszącymi.

4. Wskazanie sposobu udostępnienia warunków przetargu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, warunki udziału w przetargu, sposób przygotowania oferty, wysokość wadium oraz szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu przetargu są udostępnione na stronie prowadzonego przetargu:
https://zwola.karmelicibosi.pl/zwola-przetarg/

5. Termin i miejsce składnia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 02 września 2022r. do godziny 14:00 w siedzibie Organizatora Przetargu.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcia złożonych w terminie ofert odbędzie się w dniu 02 września 2022r. o godzinie 16:00 w siedzibie Klasztoru Karmelitów Bosych w Zwoli przy ul. Dąbrowskiej 11.
Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowania niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie prowadzonego przetargu.

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu.

Roman Hernoga
Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Dąbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemyśl